LEVERINGSVOORWAARDEN SANNENADVIES: 

1 Toepasselijkheid.

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor advisering, training en coaching tussen SANNENADVIES en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 

2. Aanvaarding van een offerte, het verstrekken van een opdracht c.q. het anderszins tot stand komen en/of voortzetten van 
een overeenkomst, houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. 

3. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden zullen 1 maand na schriftelijke mededeling daarvan aan en aanvaarding door 
de opdrachtgever van toepassing zijn. 

4. Afwijking van deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomsten.

2 Offertes en totstandkoming overeenkomst

1. Offertes van SANNENADVIES zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. 

2. Alle offertes zijn gedurende 1 maand geldig, tenzij dit in de offerte anders vermeld is. 

3. Een overeenkomst komt pas tot stand na ontvangst van de aanvaarde offerte door SANNENADVIES , danwel doordat een schriftelijke overeenkomst door partijen is ondertekend. 

4. Na tekening van de offerte heeft de klant veertien dagen bedenktijd. Na die veertien dagen gelden de annuleringsvoorwaarden

5.Tussentijdse wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk door partijen zijn over-eengekomen. Dit laat onverlet het recht van SANNENADVIES om direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende gevolgen m.b.t. 
de inhoud, vorm en tarieven van de dienstverlening en/of voorwaarden, tussentijds te wijzigen. 

6. Waar in de overeenkomst sprake is van opdrachtgever wordt gedoeld op alle rechtspersonen, ondernemingen of natuurlijke personen voorzover deze door opdrachtgever zijn gemeld en al dan niet gezamenlijk optreden.

7. Voor de opzet en uitvoering van de opdracht conformeert SANNENADVIES zich aan de gedragscode van de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse (NVTA).


3 Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever.

1. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die SANNENADVIES nodig heeft. 

2. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van SANNENADVIES betrokken (zullen) zijn. 

3. Als SANNENADVIES daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos 
een eigen werk-/vergaderruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of netwerkaansluiting.

4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering.

1. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of 
door SANNENADVIES geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5 Tarieven en kosten van de opdracht.

1. Voor de uitvoering van de opdracht zal door SANNENADVIES aan de opdrachtgever de in de overeenkomst en/of offerte vermelde tarieven in rekening worden gebracht. 

2. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdracht-gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. 

3. Van de mogelijkheid tot nacalculatie van meerwerk zal alleen dan sprake zijn als daarover in de offerte 
of bij aanvullende overeenkomst vooraf afspraken zijn gemaakt. 

4. Jaarlijks zullen de tarieven conform de CBS-index aangepast worden, tenzij de overeenkomst anders vermeldt.

6 Betalingsvoorwaarden.

1. De tarieven en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, worden bij aanvang van de werkzaamheden voor de helft van het totaalbedrag in rekening gebracht. Na het afronden van de werkzaamheden zal het resterende bedrag worden verrekend. 
Indien de opdrachtgever dit wenst kan er maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht worden. 
Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na declaratiedatum. 

2. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan SANNENADVIES met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. 

3. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. 

4. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor 
de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

7 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk. 

1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden 
of te wijzigen. 

2. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal SANNENADVIES de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. 
Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8 Duur en afsluiting van de opdracht.

1. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van de adviseur worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die SANNENADVIES verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. SANNENADVIES kan dan 
ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. 

2. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. 
Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever SANNENADVIES hierover te berichten. 
Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. 

3. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van SANNENADVIES, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9 Tussentijdse beëindiging van de opdracht. 

1. Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering 
niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties.
Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. 

2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heef SANNENADVIES vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. 

3. SANNENADVIES mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn aan te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid 
niet kan worden gevergd. SANNENADVIES behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk 
ter beschikking worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich brengt zullen deze in rekening worden gebracht. 

4. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, één 
en ander onder voorbehoud van rechten.

10 Intellectuele eigendom. 

1. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van SANNENADVIES.

2. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van SANNENADVIES. 

3. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 

4. Alle intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten) ten aanzien van de resultaten van de door opdrachtgever aan SANNENADVIES uitbestede werkzaamheden blijven eigendom van opdrachtnemer.

11 Vertrouwelijkheid.

1. SANNENADVIES is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, 
en zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van SANNENADVIES aan derden geen mededeling doen over 
de aanpak van SANNENADVIES, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. 

2. De geheimhoudingsplicht van partijen blijft eveneens bestaan na het beëindigen van de overeenkomst. 
 

12 Aansprakelijkheid.

1. SANNENADVIES is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door SANNENADVIES van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat SANNENADVIES voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. 

2. SANNENADVIES is niet aansprakelijk voor indirecte- en gevolgschade. 

3. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

13 Toepasselijk recht.

1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle rechten, verplichtingen, offertes en overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14 Geschillen.

1. Partijen komen overeen dat zij zullen trachten om geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomst(en) en/of afspraken, op te lossen door onderhandelingen. Indien partijen er in eerste instantie niet in slagen om op basis van onderhandelingen een gezamenlijke oplossing te bereiken, zullen zij trachten het tussen hen ontstane geschil op te lossen met behulp van mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. 

2. Indien de wederpartij geen medewerking wenst of kan verlenen aan mediation zoals bedoeld in lid 1 of indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, bestaat voor ieder der partijen de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan een arbitrage commissie, bestaande uit één of - indien één der partijen de wens daartoe binnen één maand nadat het geschil is ontstaan, heeft kenbaar gemaakt - drie arbiters, te benoemen in onderling overleg. 

3. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming van de arbiters, zal de meest gerede partij zich wenden tot de Kamer van Koophandel in Breda, die na de partijen hebben gehoord, de arbiter(s) zal benoemen. De arbiter(s) zal(zullen) als goede man(nen) naar redelijkheid en billijkheid oordelen en ook in hun beslissing bepalen in welke verhouding de kosten tussen partijen dienen te worden gedragen.

4. Alle geschillen tussen partijen, welke niet volgens lid 1,2 en 3 zullen worden opgelost en indien behorend tot de competentie van die rechtbank, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegd rechter.

5. Bij ethische geschillen wordt de Ethische commissie van de NVTA ingeschakeld

15 Slotbepalingen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda op 1 oktober 2009. Zij zijn van toepassing bij offertes en overeenkomsten die na die datum met opdrachtgever zijn aangegaan of verlengd.